ภาพคลิปอาร์ตวิถีล้านนา    

001.jpg 002.jpg 003.jpg 004.jpg 005.jpg 006.jpg
007.jpg 008.jpg 009.jpg 010.jpg 011.jpg 012.jpg
013.jpg 014.jpg 015.jpg 016.jpg 017.jpg 018.jpg
019.jpg 020.jpg 021.jpg 022.jpg 023.jpg 024.jpg
025.jpg 026.jpg 027.jpg 028.jpg 029.jpg 030.jpg
031.jpg 032.jpg 033.jpg 034.jpg 035.jpg 036.jpg
037.jpg 038.jpg 039.jpg 040.jpg 041.jpg 042.jpg
043.jpg 044.jpg 045.jpg 046.jpg 047.jpg 048.jpg
049.jpg 050.jpg 051.jpg 052.jpg 053.jpg 054.jpg
055.jpg 056.jpg 057.jpg 058.jpg 059.jpg 060.jpg

ขอขอบคุณเจ้าของผลงาน
นายอภิสิทธิ์ ชวนไชยสิทธิ์
ปริญญานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


[Free Download Images by Dekdeemedia]