1
2 3 4 5 6 7
3
3

 

 

 

 

 
 


วัดโลกโมฬี
ตั้งอยู่เลขที่ 229 ถนนมณีนพรัตน์ ตำบลศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๐๗๐ โดยพระเกษเกล้าโปรดให้ยกบ้านหัวเวียงให้เป็นวัด จากนั้นได้สร้างเจดีย์ และวิหาร ในปี พ.ศ. ๒๐๗๑ เมื่อพระเกษเกล้า ฯ สวรรคตได้นำอัฐิมาบรรจุที่เจดีย์ของวัดนี้ด้วย วัดโลกโมฬีได้กลายเป็นวัดร้างมาหลายร้อยปี ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2544 คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ได้ทำการรื้อฟื้นจากการเป็นวัดร้างให้เป็นวัดที่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ ได้ดำเนินการพัฒนาบูรณะวัดโลกโมฬี จนกระทั่งวันที่ 9 ตุลาคม 2544 กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้ยกฐานะจากวัดร้าง มาเป็นวัดมีพระสงฆ์อยู่จำพรรษาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ปัจจุบัน วัดโลกโมฬีเป็นศูนย์กลางการศึกษาศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน โดยมีการจัดกิจกรรมขึ้นในเทศกาลต่างๆ สิ่งสำคัญภายในวัดประกอบด้วยเจดีย์ทรงปราสาท สันนิษฐานว่าสร้างขึ้น เมื่อปี พ.ศ.๒๐๗๑ มีประติมากรรมรูปเทวดาที่ประดับตามมุมของเจดีย์ วิหารหลวง เป็นวิหารที่สร้างขึ้นใหม่ภายหลังการบูรณะวัด เป็นศิลปะแบบล้านนา มีความงดงามและปราณีต
 >>: อ่านต่อ :>>

 

 

 

 
 

 
 


ศาสนสถานภายในวัด
ศาสนสถานที่สำคัญภายในวัดประกอบด้วย

1. เจดีย์ทรงปราสาท สันนิษฐานว่าสร้างขึ้น เมื่อปี พ.ศ.๒๐๗๑ มีประติมากรรมรูปเทวดาที่ประดับตามมุมของเจดีย์

2. วิหารหลวง เป็นวิหารที่สร้างขึ้นใหม่ภายหลังการบูรณะวัด เป็นศิลปะแบบล้านนา มีความงดงามและปราณีต

3. หอมณฑปพระนางเจ้าจิรประภามหาเทวี ภายในประดิษฐานรูปหล่อพระนางจิรประภามหาิเทวี

4. กุฏิสงฆ์ และกุฏิสมเด็จ สร้างด้วยประติมากรรมแบบล้านนาผสม

 >>: อ่านต่อ :>>

 

 

 

 
 

 
 


กิจกรรมต่างๆ ของวัด
วัดโลกโมฬี มีกิจกรรมต่างๆ ในรอบปี ได้แก่

1. การสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ในช่วงสงกรานต์ เดือนเมษายนของทุกปี

2. กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เริ่มปลายเดือนมีนาคม - เดือนเมษายนของทุกปี

3. การปฏิบัติธรรม บวชชีพราหมณ์ ประจำปี

4. ประเพณียี่เป็งและตั้งธรรมหลวง ประจำปี ในช่วงประเพณียี่เป็ง

 >>: อ่านต่อ :>>

 

 

 

 
 

 
 


 
 
ภาพวัดโลกขณะเป็นวัดร้าง
ภาพวัดปัจจุบัน
ภาพกิจกรรมของวัด
ภาพสืบสานประเพณี
ภาพการปฏิบัติธรรม